ЕНИГМАТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ

 

 

 

Енигматска такмичења

Енигматска литература

Енигматске књиге у припреми

Редакције енигматских листова

Енигматска периодика 

Из историје српске енигматике

Енигматика у свету

Теоретски чланци

Архива вести

 

 

О САВЕЗУ АДРЕСАР СТАТУТ ЕСС ЕТИЧКИ КОДЕКС КОНТАКТ

                                                                                    

   

ЕТИЧКИ КОДЕКС ЕНИГМАТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

На основу члана 26, став 1, тачка 2. Статута Енигматског савеза Србије, утврђеног на изборној Скупштини овог савеза одржаној 19. јуна 2004. године у Београду и на основу усвојеног документа на радној Скупштини овог савеза одржаној 2. октобра 2005. године у Нишкој Бањи, Председништво Енигматског савеза Србије, на седници одржаној 11. фебруара 2006. године у Београду, доноси

 

Е Т И Ч К И   К О Д Е К С   Е Н И Г М А Т С К О Г   С А В Е З А   С Р Б И Ј Е

У В О Д Н Е     Н А П О М Е Н Е

Члан 1.

Овим Етичким кодексом (у даљем тексту Кодекс) утврђују се општа правила понашања чланова Енигматског савеза Србије (појединаца, клубова, редакција и издавача), који делују у области српске енигматике, нарочито у области сарадње и издавања енигматских листова и часописа и односа међу члановима и према другим субјектима ван Енигматског савеза Србије, као и у области обезбеђивања здраве конкуренције и остваривања основног циља унапређивања и адекватног вредновања српског енигматског стваралаштва и продукције квалитетне и разноврсне енигматике.

Члан 2.

Члан Енигматског савеза Србије, у складу са Статутом овог Савеза, треба да поштује све одлуке и закључке које донесу органи Савеза (Скупштина, Председништво, Надзорни одбор и Суд части).

Члан 3.

Члан Енигматског савеза Србије својим радом и понашањем треба да чува и унапређује углед Енигматског савеза Србије, уважавајући његове основне циљеве и ин-тересе.

Члан Енигматског савеза Србије не треба да сарађује са субјектима (појединцима или институцијама) који наносе штету Енигматском савезу Србије.

 

Члан 4.

На основу уставних обавеза, члан Енигматског савеза Србије треба да се понаша у складу са државним уређењем и интересима друштвене заједнице.

 

         Члан 5.

              Члан Енигматског савеза Србије треба да се у контактима са другим члановима Савеза, као и са другим субјектима, понаша културно, љубазно и професионално, пружајући савете, подршку и помоћ, негујући културу дијалога и међусобног помагања и солидарности.

У међусобном комуницирању, уредници енигматских рубрика, листова и часописа и сарадници чланови Енигматског савеза Србије, треба да налазе решења за све спорне случајеве, односно неспоразуме, а који се тичу сарадње и објављивања енигматских прилога.

 

Члан 6.

У области даље популаризације и афирмације енигматике, сваки енигматски посленик, члан Енигматског савеза Србије, треба да своја знања и искуства, ако је то потребно, стави у функцију овог Савеза и његових издавачких и других подухвата и акција.

Члан 7.

Члан Енигматског савеза Србије, у складу са својим могућностима, треба да до-принесе настојањима укључивања домаће енигматике у светске токове и њеног што бољег презентовања међународној енигматској јавности.

 

Члан 8.

Енигматски савез Србије треба да енигматским издавачима и редакцијама енигматских рубрика, на њихов захтев, пружи сву стручну помоћ и обезбеди квалитетну и разноврсну сарадњу, а у складу са концепцијама њихових листова и часописа.

Енигматски издавачи и редакције енигматских рубрика требало би да одређеним средствима или на неки други начин помогну овом Савезу у реализацији његових активности.

 

О П Ш Т А   П Р А В И Л А   П О Н А Ш А Њ А

С А С Т А В Љ А Ч А   З А Г О Н Е Т А К А

Члан 9.

Члан Енигматског савеза Србије састављач загонетака треба да води рачуна о следећем:

1) Да се придржава општеприхваћених и уобичајених правила и енигматских стандарда које утврђује овај Савез;

2) Да квалитетом својих радова подиже, пре свега сопствени углед, а тиме и углед енигматике у целини, водећи рачуна да је енигматско стваралаштво део новинарске професије и посебан вид културног изражавања;

3) Да води рачуна о коректности и уљудности у описима својих прилога, без вређања, па макар они били и у духовитом тону, као и да елиминише сваку вулгарност у саставима;

4) Да води рачуна о личностима и појмовима које ће увршћавати у загонетке, јер с обзиром на афирмативни карактер загонеташтва сигурно треба искључивати кори-шћење неких назива;

5) Да поштује специфичне захтеве за сарадњу редакције листа или часописа за који спрема енигматске прилоге;

6) Да негује коректан однос са уредницима енигматских публикација или енигматских рубрика у којима сарађује, а у случају да је незадовољан динамиком и бројем објављиваних радова, може за ово, у личном контакту или писменим путем, тра-жити објашњење од уредника, без његовог вређања;

7) Да у свом раду, према потреби и могућностима, користи компјутере као моћне алатке, нарочито у сфери припреме радова, консултовања база података, описивања појмова, прелома страница и њихове припреме за штампу, као и слично, али не треба да дозволи да рачунари потпуно уђу у област ауторства, јер се тиме енигматика уводи у калупе и шаблоне, а елиминише инвентивност, маштовитост, комбинаторика и актуелност коју енигматски аутор поседује и треба да користи у свом енигматском изражавању;

8) Приликом ступања у сараднички однос да инсистира на склапању уговора о сарадњи и исплати хонорара, у складу са важећим законским прописима и утврђеним нормама овог Савеза;

9) Не треба да нуди сарадњу по нижој цени од оне која је већ присутна код одређеног издавача, односно која је испод границе реалног вредновања одређеног рада и урађеног посла и нижа од оне утврђене правилима вредновања радова Енигматског савеза Србије;

10) Не треба да тенденциозним мишљењем и тврдњама оговара и дискредитује већ постојећег сарадника, а ради обезбеђивања личне користи и добијања сарадње;

11) Свака врста намерног плагијата представља повреду овог Кодекса и подлеже санкцијама;

12) Сматраће се некоректним поступком слање истих енигматских прилога на више места, без претходног обавештавања прве редакције.

О П Ш Т А П Р А В И Л А П О Н А Ш А Њ А

Е Н И Г М А Т С К И Х У Р Е Д Н И К А И И З Д А В А Ч А

Члан 10.

Енигматски издавач или редакција енигматске рубрике члан Енигматског савеза Србије треба да води рачуна о следећем:

1) Да се залаже за објављивање квалитетне и разноврсне енигматике, поштујући правила о квалитету радова и стандарде које је утврдио овај Савез;

2) Да посвећује пуну пажњу радовима сарадника, да буде објективан код прегледа и оцењивања прилога за сарадњу и да скреће пажњу ауторима радова на евентуалне недостатке;

3) Да адекватно финансијски вреднује енигматску сарадњу, у складу са вредно-вањем других прилога и према интенцијама овог Савеза, имајући у виду односе у укупним трошковима издања и значај и тежину овог сегмента у односу на остале ко-ји улазе у укупну финансијску конструкцију;

4) Да на време, у складу са уговором о сарадњи или евентуалним усменим договором, исплаћује утврђени износ хонорара;

5) Да поново не објављује раније објављени рад без сагласности његовог аутора, а нарочито без потписивања аутора, а ако то и чини, исти треба да буде адекватно хонорисан;

6) Да у принципу буде отворен за сарадњу, мада у изузетним и специфичним случајевима може сводити избор сарадника и на ужи круг, тј. ангажовати енигмате по свом избору.

 

З А В Р Ш Н Е О Д Р Е Д Б Е

 

Члан 11.

Сматраће се такође некоректним поступком:

1) Ако дистрибутер штампе потискује или престаје да дистрибуира једно енигматско издање, захваљујући коме је и настало то тржиште, а у корист другог издавача чије се издање сада из одређених разлога форсира;

2) Ако редакција листа или часописа која је расписала наградни конкурс за састављаче или решаваче не испуни обавезу исплате награда у складу са условима конкурса;

3) Ако енигматски издавач користи искључиво компјутерске програме за израду енигматских радова, не водећи при том рачуна о квалитету и разноврсности енигматских прилога, делујући тиме штетно на даљи развој енигматског стваралаштва.

Члан 12.

Повредом овог Кодекса сматраће се и ако организатор такмичења у састављању, односно решавању загонетака открије решење или учини неку другу радњу којом одређеном учеснику такмичења омогући незаслужени пласман, односно добијање награде.

 

Члан 13.

Члан Енигматског савеза Србије састављач загонетака може да буде члан више енигматских асоцијација, без обзира да ли су оне удружене у овај Савез или не, али може да буде у извршним органима само у једној.

 

Члан 14.

За све спорне ситуације између уредника и сарадника чланова Енигматског са-веза Србије, као и између било којих чланова овог Савеза, за случај да сматрају да су оштећени, као и за доживљене непријатности и увреде, учесници у спору могу се обратити Суду части Енигматског савеза Србије, ради његовог посредовања и давања мишљења о тим случајевима.

Суд части овог Савеза треба да у најкраћем року размотри случај и о свом мишљењу и евентуалним одлукама одмах обавести стране које су у спору.

 

Члан 15.

На основу захтева Председништва Енигматског савеза Србије или писмене представке оштећеног лица (организације или појединца), а због повреда овог Кодекса од стране чланова Енигматског савеза Србије, Суд части овог Савеза, по разматрању случаја, покушава да настали спор споразумно реши у оквиру Савеза.

Уколико је то потребно, Суд части Енигматског савеза Србије може изрећи и једну од следећих мера:

1) Објављивање повреде овог Кодекса у Гласнику Енигматског савеза Србије или на неком другом медију, ако за то постоји потреба и могућност;

2) Опомена;

3) Искључење из чланства Енигматског савеза Србије;

4) Позив ауторима да не сарађују у одређеном енигматском листу или часопису, чији је издавач начинио тежу повреду овог Кодекса;

5) Позив редакцији издања или издавачу да не објављује радове аутора који је начинио тежу повреду овог Кодекса.

 

Члан 16.

Овај Кодекс ступа на снагу даном доношења и треба да га поштују и примењују у свом раду сви чланови Енигматског савеза Србије.

 

ПРЕДСЕДНИК ПРЕДСЕДНИШТВА

Мирослав Лазаревић

        

             

 

ВРХ СТРАНЕ  НАСЛОВНА СТРАНА